1 of x Collier Schorr - V Magazine Back to Portfolio