1 of x Marilyn Minter - V Magazine Back to Portfolio