1 of x Brigitte Niedermair - V Magazine – Free Spirit Back to Portfolio