1 of x Alex Prager - Brad Pitt – New York Times Magazine Back to Portfolio