1 of x Brigitte Niedermair - V Magazine Back to Portfolio